facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom – rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że obecnie Program uruchamiany jest w nowej formule, która jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań. Zmiany dotyczą misji, celów oraz sposobu funkcjonowania Programu.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w nowej formule składać się będzie z trzech modułów – Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej. Zmiany dotyczą nie tylko celu działania NPRH, ale i zasad konkursów, sposobu recenzowania i doboru recenzentów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.