Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zadania Działu Spraw Osobowych i Socjalnych

Do podstawowych zadań Działu Spraw Osobowych i Socjalnych należą:

1. w zakresie zatrudniania i spraw osobowych pracowników Uniwersytetu:

 • realizacja ustalonej przez władze Uniwersytetu polityki kadrowej oraz inicjowanie niezbędnych działań w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, zaszeregowaniem awansowaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie aktualnej ewidencji pracowników w podziale na komórki organizacyjne i grupy pracownicze,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wypłat: nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego itd. oraz przygotowywanie stosownych pism,
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu itp.),
 • rejestracja wszelkiej nieobecności pracowników: urlopy wypoczynkowe i inne,
 • merytoryczna kontrola list płac,
 • prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę i rentę,
 • obsługa sekretarsko-administracyjna senackiej komisji ds. kadry naukowej, komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, uczelnianej komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego i komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego,
 • prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego,
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie programu kadrowo-płacowego,
 • terminowe sporządzanie świadectw pracy,
 • przekazywanie do archiwum akt osobowych pracowników zwolnionych,
 • sprawowanie kontroli funkcjonalnej w zakresie dyscypliny pracy i wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
 • obligatoryjna sprawozdawczość.

 

2. w zakresie spraw związanych z prowadzeniem profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu:

 • wystawianie skierowań na badania profilaktyczne: badania wstępne, kontrolne, okresowe,
 • prowadzenie ewidencji oraz monitorowanie upływu terminów ważności badań,
 • współpraca z Inspektoratem BHP i Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie określania szkodliwości występujących na stanowisku pracy.

 

3. w zakresie spraw socjalnych:

 • opracowywanie projektu regulaminu świadczeń socjalnych,
 • opracowywanie we współpracy ze związkami zawodowymi planów działalności socjalno-bytowej wraz z preliminarzem wydatków,
 • opracowywanie harmonogramu przedsięwzięć socjalno-bytowych,
 • organizacja świadczeń wypoczynkowych dla pracowników, ich rodzin i emerytów (wycieczek, działalności kulturowo-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej),
 • organizacja pomocy rzeczowo-finansowej,
 • realizacja pożyczek z funduszu mieszkaniowego,
 • prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń socjalnych pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom,
 • merytoryczna kontrola wszelkich wydatków z funduszu socjalnego.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.