Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Weryfikacja dorobku kategoryzacyjnego pracowników

Poniżej udostępniamy list prorektora ds. badań naukowych prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa w sprawie weryfikacji dorobku kategoryzacyjnego pracowników uczelni. 


 

Szanowni Państwo,
niebawem będzie miała miejsce ocena parametryczna jednostek naukowych. Od jej wyniku będzie zależała wysokość dotacji statutowej i, co ma miejsce po raz pierwszy, także wysokość dotacji podstawowej dla poszczególnych wydziałów i całej uczelni.

Jak wiadomo, podstawowym kryterium oceny parametrycznej jest poprawnie wykazany w ankiecie dorobek naukowy pracowników. Pomimo intensywnych prac mających na celu wprowadzenie Państwa dorobku do bazy Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), która posłuży KEJN do sporządzenia ankiet jednostek, mogą zdarzyć się pewne braki. Ich skuteczna eliminacja wymaga Państwa interwencji – zweryfikowania już zaimportowanego do bazy PBN indywidualnego dorobku, który powstał w okresie kategoryzacyjnym.

Aby ułatwić Państwu to zadanie, Pan Marcin Serweciński ze swoim zespołem przygotowali narzędzie umożliwiające weryfikację tego, co wie o Pracowniku biblioteka UŚ i co aktualnie znajduje się w bazie PBN.

Jeśli nie ma czegoś w zakładce PBN to oznacza, że na dzień dzisiejszy tego dorobku NIE MA i nie będzie brany pod uwagę w ankiecie kategoryzacyjnej. Przypominam, że do ankiety uwzględnia się jedynie 3N-2N0 prac o najwyższej liczbie punktów ustalonych w wykazie MNiSW (N to liczba pracowników danej jednostki, a N0 to liczba pracowników, którzy w okresie kategoryzacji nie wykazali dorobku punktowanego).

Aby skutecznie skorygować ewentualne błędy i/lub brak pozycji na liście indywidualnego dorobku, należy zgłosić ten fakt do koordynatorów w Instytutach czy na Wydziałach czy Prodziekanów ds. Nauki lub Dyrektorów ds. nauki – szczegółowa informacja została podana w tematach pomocy opracowanego narzędzia.

Poniżej link do narzędzia: http://pp.us.edu.pl/. Login i hasło jak do USOS.

Są tam dwa katalogi publikacji (okno po lewej stronie): bibliografia UŚ i PBN. Każdy z katalogów powinien zawierać poprawną i kompletną listę dorobku, ale najważniejszy – na ten czas – jest ten wyszczególniony w PBN.

Mając na uwadze rangę tego problemu, Władze Rektorskie, Dziekańskie i Dyrekcje Instytutów bardzo liczą na Państwa zaangażowanie i pomoc w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Andrzej Noras 
Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.