Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telefonogram: praca w dniach 16 sierpnia i 27 grudnia 2019 roku

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na pisemny wniosek Związków Zawodowych, w celu stworzenia możliwości skorzystania przez Pracowników z dłuższego wypoczynku w sierpniu br. oraz w grudniu br., dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy w dniu 16 sierpnia 2019 r. (w piątek) oraz w dniu 27 grudnia 2019 r. (w piątek) na zasadach określonych poniżej.

Pracownicy mogą skorzystać z możliwości odpracowania dnia 16 sierpnia 2019 r. i 27 grudnia 2019 r. w terminach uzgodnionych z bezpośrednimi przełożonymi, jednak nie później niż w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym.

Informację o odpracowaniu należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych nie później niż w ciągu tygodnia po upływie okresu rozliczeniowego.

Proszę również przełożonych o uwzględnianie, w miarę możliwości, wniosków jak największej grupy pracowników o udzielenie im na te dni urlopu wypoczynkowego, jednak bez szkody dla terminowej realizacji obowiązków służbowych.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Katowice, 15 lipca 2019 r.
 

Telefonogram (pdf, 28 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.