facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Delegowanie uprawnień

 

Delegowanie uprawnień

Zarządzenie nr 38/2011
w sprawie zasad udzielania przez rektora pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru

Zarządzenie nr 37/2011
w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012 oraz określenia Regulaminu jej prac

Zarządzenie nr 31/2011
w sprawie udzielania upoważnień kierownikom jednostek Uniwersytetu do zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do dokonywania wydatków w kadencji 2008-2012

Zarządzenie nr 27/2011
w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej na Uniwersytecie Śląskim na kadencję 2008-2012

Zarządzenie nr 92/2011
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej na Uniwersytecie Śląskim na kadencję 2008-2012

Zarządzenie nr 26/2011
w sprawie utworzenia i realizacji zadań Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej na Uniwersytecie Śląskim na kadencję 2008-2012

Zarządzenie nr 16/2011
w sprawie zasad funkcjonowania Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Zarządzenie nr 53/2010
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011 oraz określenia Regulaminu jej prac

Zarządzenie nr 58/2008
w sprawie określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności Kwestora 

Uchwała nr 77/2007
w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała nr 51/2007
w sprawie upoważnienia JM Rektora do określenia zasad rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych

Pismo okólne nr 2/2008
w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.