facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór wniosków w programie „Szlakami Polski Niepodległej”

„Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące finansowania projektów obejmujących zadania:

  • przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów,
  • podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, drogach wiodących do niepodległości i czynie niepodległościowym w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej,
  • tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych,
  • wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.


Bezpośrednim celem programu jest wsparcie inicjatyw naukowych i artystycznych związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego. Program umożliwi realizację przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim. Ponadto stymulować będzie innowacyjne zespołowe przedsięwzięcia międzydziedzinowe z zakresu nauki i sztuki, przyczyniając się do integracji obrazu przeszłości Polski.

W ramach programu ministerstwo organizuje konkurs dotyczący finansowania projektów z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz sztuki, koncentrujących się wokół zagadnień dziejów ziem polskich od XIX do XXI w.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.