Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Od 10 stycznia do 10 lutego 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzić będzie nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR).

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie: www.survey.ncbr.gov.pl.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje. W zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia i uprawnień, może ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowo-technologicznym, gospodarczo-biznesowym lub w obu tych zakresach.

Ekspert naukowo-technologiczny wykonuje zadania polegające m.in. na sporządzaniu ocen merytorycznych w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR oraz przygotowaniu opinii projektów w zakresie stopnia i zakresu innowacyjności, zaplanowanych prac B+R, zespołu badawczego, itp.

Ekspert gospodarczo-biznesowy wykonuje zadania polegające m.in.:

 • na sporządzaniu opinii dotyczących projektów zarówno w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, jak i na etapie ich realizacji m.in. pod względem sposobu zarządzania projektem, nowości rezultatów projektu, opłacalności wdrożenia, zapotrzebowania rynkowego na efekty projektu, itp.
 • na sporządzaniu ocen projektów pod kątem inwestycyjnym i finansowym,
 • na analizie przedsięwzięć związanych z rynkiem kapitałowym (fundusze VC),
 • na sporządzaniu opinii dotyczących projektów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
   

Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta powinny posiadać:

 • wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO IR (dokumenty programowe dotyczące PO IR dostępne są na stronach: www.poir.gov.pl oraz www.ncbr.gov.pl).
 • wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w wybranej dziedzinie, tj.:
  • w przypadku kandydata na eksperta w zakresie naukowo-technologicznym – posiadać co najmniej stopień naukowy doktora (lub wyższy stopień/tytuł naukowy) oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat,
  • w przypadku kandydata na eksperta w zakresie gospodarczo-biznesowym – co najmniej wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny) oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat.
    

Status kandydata na eksperta uzyskają osoby, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez NCBR. Regulamin przeprowadzania naboru określa dokument pn. „Zasady naboru kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020”. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: www.ncbr.gov.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.