Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

List rektora do wspólnoty akademickiej ws. zmian organizacyjnych

Drodzy pracownicy, studenci i doktoranci, 
Wspólnoto Uniwersytetu Śląskiego!

Rozpoczynając 52. rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim, otwieramy nowy rozdział w historii naszej Uczelni. 

Wykonując wolę wspólnoty naszej Uczelni, nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą uchwalił Sejm RP w 2018 r., potraktowaliśmy jako szansę i wyzwanie inspirujące nas do podejmowania działań. Opracowaliśmy nowy statut Uniwersytetu Śląskiego oraz szereg innych aktów prawnych. Na ich podstawie wprowadzamy nowy ustrój naszej Uczelni, to znaczy nową strukturę, nowe organy i ciała kolegialne, nowy sposób ich powoływania oraz nowe kompetencje. Uniwersytet Śląski wszedł na drogę zmian – zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych. Są one doniosłe, ale konieczne dla dalszego rozwoju Uczelni.

Dzięki ustawie znacząco poszerzony został obszar autonomii UŚ – zarówno w stosunku do otoczenia, jak i w zakresie stanowienia o sprawach wewnętrznych Uczelni. Nowy ustrój Uniwersytetu Śląskiego likwiduje niepotrzebną i szkodliwą jego atomizację, co zapewni funkcjonowanie Uczelni jako jednego, spójnego organizmu.   

Autonomia i jedność to fundamenty, na których zbudowaliśmy ustrój naszej Uczelni. Nowy model organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego opiera się na trzech kluczowych założeniach:

  1. rozdziału organizacyjnego działalności badawczej i dydaktycznej;

  2. uwolnienia pełni potencjału badawczego, głównie młodszych pracowników nauki;

  3. zwiększenia sprawności działania Uczelni dzięki zogniskowaniu jej na realizacji przyjętej strategii oraz zapewnieniu odpowiedzialności i rozliczalności każdej osoby pełniącej funkcje kierownicze za efektywność wykonywania powierzonych jej zadań organizacyjnych.

Wprowadzamy zmiany, których celem jest wyzwolenie aktywności pracowników, lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i materialnego, uwspólnienie wielu działań badawczych i edukacyjnych w skali większych wydziałów i całej Uczelni.

Naszym celem jest taki dalszy rozwój Uniwersytetu Śląskiego, który zapewni mu status uczelni badawczej wśród najlepszych uczelni w Polsce.

Wprowadzenie zmian jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu szerokiej rzeszy pracowników ze wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych, ze wszystkich grup pracowniczych oraz przy wsparciu przedstawicieli studentów, doktorantów i organizacji związkowych.

Chciałbym podziękować Państwu za dotychczasowy wysiłek i ogrom pracy, którą wspólnie wykonaliśmy. Wierzę, że wykorzystaliśmy możliwości, jakie przyniosła zmiana ustawy. Doceniam Państwa zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji na temat przyszłości naszej Uczelni.

Teraz zaczyna się wdrażanie tego, co wspólnie przygotowaliśmy. Zapewne pojawią się nieprzewidziane problemy z tym związane, natury technicznej i organizacyjnej, za które z góry przepraszam. Będziemy je usuwali, a wszelkie błędy – naprawiali.

Przygotowane zostały rozwiązania, które pozwolą zapoznać się z podjętymi działaniami mającymi na celu przystosowanie naszej Uczelni do zmieniającej się sytuacji prawnej, która wynika z reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Uruchomiony został serwis www.zmiany.us.edu.pl, za pośrednictwem którego udostępniliśmy:

  • platformę helpdesk umożliwiającą zadawanie pytań dotyczących zmian;

  • podstronę FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Opublikowany został również specjalny numer „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (www.gazeta.us.edu.pl) poświęcony najważniejszym zmianom na Uniwersytecie Śląskim.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o dalszą wytężoną pracę i troskę o nasz Uniwersytet. Proszę, by odpowiedzialnie i z rozwagą podejmowali Państwo kolejne działania. Proszę, by na pierwszym miejscu postawili Państwo dobro wspólnoty i przyszłość miejsca, które wszyscy razem tworzymy.

Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


» Pismo rektora Uniwersytetu Śląskiego ws. zmian organizacyjnych w UŚ
(pdf, skan dokumentu, 233 kB)


 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.