Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs NPRH „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.”

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich, jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map czy bibliografie, prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 • przyczyniające się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskanie niepodległości,
 • podejmujące przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej,
 • tworzące nową jakość naukową w zakresie prezentowania  wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych,
 • upowszechniające powyższą problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.

 

W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:

 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu,
 • historia społeczna, gospodarki, kultury,
 • historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej,
 • historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej,
 • organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze,
 • Kościoły, ich rola i działalność,
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej,
 • problematyka gospodarcza i społeczna,
 • problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa,
 • problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich,
 • piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk,
 • losy ludzi, biografie oraz historia instytucji,
 • nauka - jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.

 

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.