facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 30 kwietnia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: samodzielny pracownik naukowy i młodszy pracownik naukowy. W ramach konkursu zostanie wyłonionych dwóch laureatów (po jednym laureacie w każdej kategorii).

Nauczyciel akademicki może zostać zgłoszony przez siebie samego, przez swoich współpracowników, przełożonych, studentów lub inne osoby. Kandydatów do konkursu można zgłosić za pomocą formularza. Wypełniony dokument należy przesłać drogą elektroniczną do Agaty Wójcik, kierownika Działu Współpracy z Zagranicą (adres e-mail: agata.wojcik@us.edu.pl) oraz w wersji papierowej do Działu Współpracy z Zagranicą UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 77).

Zgłoszone osoby zostaną następnie poproszone o wypełnienie formularza konkursowego.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia kandydata

Formularz konkursowy

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.