facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty dotyczące kosztów uzyskania przychodów

Komunikat z 27 grudnia 2017 roku 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dalszych działań podjętych przez KRASP, dotyczących wyjaśnienia wątpliwości  związanych z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U. poz. 2175 art. 1 pkt 8f, informuję, iż opublikowano na stronie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego wyjaśnienie Ministra Finansów (przekazane do wiadomości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. DD3.8223.361.2017), dotyczące nowych zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów wprowadzanych ww. ustawą.

 

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie kosztów uzyskania przychodu

 

Od 01.01.2018 roku zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy dla wszystkich nauczycieli akademickich pozostają bez zmian.

 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

 

Komunikat z 14 grudnia 2017 roku 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opublikowanych w Dz.U. poz. 2175 art. 1 pkt 8f, informuję, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku możliwość dalszego stosowania w ramach stosunku pracy 50% kosztów uzyskania przychodów zachowają jedynie pracownicy osiągający przychody uzyskiwane z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej.

Z powyższej nowelizacji wynika, że 50% koszty uzyskania przychodów zachowają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, jak i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach naukowych, ale tylko w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Pozostali nauczyciele akademiccy, wymienieni w art.108 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa z dnia 27 lipca 2005 Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, tj. pracownicy naukowi w zakresie działalności innej niż badawczo-rozwojowa, pracownicy dydaktyczni oraz dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, nie będą mogli korzystać od dnia 1 stycznia 2018 roku z 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy.

Ponieważ wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 roku zmiany wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne, uczelnie podjęły niezbędne działania mające na celu ostateczne wyjaśnienie zasad stosowania nowo wprowadzonych przepisów. O efektach tych działań, będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.