Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikat JM Rektora dot. warunków i trybu składania wniosku o utworzenie centrum badawczego

Warunki i tryb składania wniosku o utworzenie centrum badawczego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 1. Decyzję o utworzeniu centrum badawczego podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii komisji do spraw badań naukowych.
 2. Wniosek o utworzenie centrum badawczego składa pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny albo grupa takich pracowników, wskazując:
  • zakres badań planowanych przez centrum i dyscypliny, jakie obejmuje ten zakres;
  • wykaz osób mających wchodzić w skład centrum oraz proponowanego dyrektora;
  • dotychczas prowadzone badania dotyczące zakresu, o którym mowa w pkt 1 prowadzone przez osoby, o których mowa w pkt 2;
  • planowany sposób finansowania centrum.
 3. Centrum badawcze może być powołane, jeżeli planowane przez wnioskodawców badania mają charakter interdyscyplinarny, znajdują uzasadnienie w dotychczasowym przebiegu i efektach aktywności naukowej zespołu mającego tworzyć centrum, w tym współpracy międzynarodowej prowadzonej wcześniej przez jego członków, a wnioskodawcy wskażą źródła finansowania zewnętrznego uzasadniającego powołanie centrum, a proponowany profil i cele badawcze centrum wpisują się w strategię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 4. Autor/Autorzy wniosku wskazuje/ją planowane źródło finansowania centrum, którego podstawą są środki zewnętrzne, pozyskane wcześniej przez Autora/Autorów wniosku. W przypadku braku takich środków, Autor/Autorzy wniosku zobowiązuje/ą się do aplikacji o takie środki w ciągu 12 miesięcy od daty utworzenia centrum. W przypadku nie uzyskania finansowania zewnętrznego rektor może zlikwidować centrum.
 5. Wraz z wnioskiem o utworzenie centrum wnioskodawcy przedkładają opinię dyrektorów instytutów odpowiedzialnych za dyscypliny objęte planowanym zakresem działalności centrum.
 6. Po wyrażeniu zgody na utworzenie centrum badawczego rektor nadaje regulamin centrum oraz wprowadza stosowną zmianę do regulaminu organizacyjnego uczelni. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 rektor może zastrzec wprowadzenie zmiany do regulaminu organizacyjnego dopiero po spełnieniu wskazanego w decyzji warunku złożenia stosownego wniosku o pozyskanie środków finansowych albo uzyskania takiego finansowania.
 7. Powyższe warunki znajdują zastosowanie do wniosków złożonych po dniu 1 października 2019 r.
   

Treść komunikatu (skan dokumentu, pdf, 542 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.