Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikat dotyczący awansu stanowiskowego

Szanowni Państwo,

w związku z przepisem § 226 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przekazuję Państwu informację o możliwości poddania się ocenie umożliwiającej awans stanowiskowy na:

  • stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach pracowniczych na stanowisku adiunkta,
  • stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora.


Wszyscy z Państwa zainteresowani ubieganiem się o awans są zobowiązani do złożenia prawidłowo uzupełnionego formularza wniosku o poddanie się ocenie, stanowiącego załącznik nr 1 (dotyczy awansu w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych) lub 2 (dotyczy awansu w grupie pracowników dydaktycznych) do pisma okólnego nr 12 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2019 r. dotyczącego możliwości awansowania na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach pracowniczych na stanowisku adiunkta oraz awansowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora. Treść pisma okólnego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-122019.

Wnioski o poddanie się ocenie umożliwiającej awans stanowiskowy składane są  za pośrednictwem Działu Spraw Osobowych i Socjalnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Wnioski złożone po terminie podlegają zwrotowi.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o awans na stanowisko profesora uczelni i stanowisko adiunkta oraz zasady oceny i tryb składania wniosków znajdują się w ww. piśmie okólnym nr 12 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2019 r

 

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Michał Daszykowski
prorektor ds. finansów i rozwoju
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.