Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach II edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”. Projekt ma na celu tworzenie warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta,
  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich.
     

W konkursie mogą wziąć udział m.in.: podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. Wnioskodawca zgłasza do udziału w programie osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo przez inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie sześćdziesięciu dni od daty ogłoszenia konkursu. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie: www.nauka.gov.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.