Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II edycja konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 15 maja 2017 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia Uniwersytetu Śląskiego oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: samodzielny pracownik naukowy i młodszy pracownik naukowy. W ramach konkursu zostanie wyłonionych dwóch laureatów (po jednym laureacie w każdej kategorii).

Nauczyciel akademicki może zostać zgłoszony przez siebie samego, przez swoich współpracowników, przełożonych, studentów lub inne osoby. Kandydatów do konkursu można zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wypełniony dokument należy przesłać drogą elektroniczną do Agaty Wójcik, kierownika Działu Współpracy z Zagranicą (adres e-mail: agata.wojcik@us.edu.pl) oraz w wersji papierowej do Działu Współpracy z Zagranicą UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 77).

Zgłoszone osoby zostaną następnie poproszone o wypełnienie formularza konkursowego do 15 czerwca.

Konkurs odbywa się co dwa lata. Laureatkami pierwszej edycji konkursu były:

Dokumenty do pobrania:

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.