facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zewnętrzne akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, , z póżn. zm.) http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn.zm.) Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 4, odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich,

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, , z póżn. zm.) Rozdział 4, odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, art. 139 [nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiazkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, art. 126 ust. 1 pkt 3  dotyczący możliwości rozwiazania stosunku pracy z nauczycielem akademickim w przypadku dopuszczenia się oszustw naukowych].

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn.zm.Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 2.Stosunek pracy pracowników uczelni.art. 130 ust. 1 i 2.Czas pracy nauczyciela akademickiego.

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni, art.118 oraz art. 121 ust.2

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni. Art. 118a zatrudnienie nauczyciela akademickiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 109 ust. 3a. [Zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach] Przy zatrudnieniu cudzoziemca, a także obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy uzyskał za granicą, można odstąpić od warunków określonych w art. 114 ustawy, art. 115 [zatrudnienie osób niespełniających wymagań określonych w ustawie]

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365.

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni. Art. 120 [okres zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta osób nieposiadających wymaganych stopni naukowych].

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 5. Wynagrodzenia I inne świadczenia dla pracowników uczelni.

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni, art.134 [płatny urlop dla celów naukowych]

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 4. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych, art. 42 [delegacja]

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z póżn. zm.), Dział III. Pracownicy Uczelni. Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni, art.130 [czas pracy nauczyciela akademickiego], art. 131 [prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych]

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)  – Dział III,  Pracownicy Uczelni. Art.134 ust. 3: Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

http://bip.us.edu.pl/files/bip/Ustawa_sw_ujedn_2009.2012.pdf

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 572, z późn. zm.) – Dział III,  Pracownicy Uczelni. Art. 134 ust. 4: Nauczyciel akademicki może, za zgodą Rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych

http://bip.us.edu.pl/files/bip/Ustawa_sw_ujedn_2009.2012.pdf

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (jednolity tekst - Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), art. 42 ust. 1:

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

 

 

Kodeks pracy. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 , z póżn zm..) Dział X. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ,                   z póżn. zm.)

http://www.pracownik.us.edu.pl/sites/pracownik.us.edu.pl/files/imce/kodeks_pracy.pdf

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ,                    z póżn. zm) Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 , z póżn zm) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

 

Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych I starania o fundusze na badania

http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-03-15/opus11-zal7.pdf

 

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego - Załącznik do uchwały Nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z 13. 12. 2012 r.

http://info.ath.bielsko.pl/files/informator/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego.pdf

 

Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych  - oprac. przez Fundację Rektorów Polskich w 2007 r.

http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0104/134820-kodeks-dobre-praktyki-w-szkolech-wyzszych.pdf

 

Dobra praktyka badań naukowych -  oprac. w 2004 r. przez Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki

http://www.uwm.edu.pl/wnt/uploads/files/studenci/pliki/dobra-praktyka.pdf

 

Dobra praktyka badań naukowych (oprac. Zespół Etyki przy Ministrze Nauki, maj 2004) rozdz. 5. Przestrzeganie zasad autorstwa publikacji naukowych

http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/files/dobra_praktyka.pdf

 

Kodeks – Dobre praktyki w szkołach wyższych (Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 26 kwietnia 2007 r.) http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/files/dobra_praktyka.pdf

 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity D. U. 2014.1620  z pózn. zm.)

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/64718603267195e44a8196ada1eda553.pdf)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U.2015. poz. 2047)

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/ea35c879656709005791409f3af9d4ae.pdf

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011. Nr 207, poz. 1237)

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/afa0591eb79a52d39d4c8600c31c1a12.pdf

 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 , z póżn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (tekst jednolity Dz. U. z 2003  nr 169, poz. 1650  z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071280897

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. 1996, nr 114, poz. 545 z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961140545

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996, nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050110086

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2004, nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041801860

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005, nr 81, poz. 716 z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050810716

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2015. poz. 1203 ).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001203

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r.  w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208 ).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000208

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2011, nr 33 poz. 166).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110330166

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.1998,  Nr 148, poz. 973).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981480973

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996, nr 60 poz. 279).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600279

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2011, nr 33 poz. 166).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110330166

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 191.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191

 

Ustawa o zasadach finansowania nauki:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11 września 2015 r. w sprawie sposobu  ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443) http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_09/f8174d83f4cb3de1f063b3d87c6e3572.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniająca naukę (Dz. U.2015 poz.1862)

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/3fd5f64681cbc5740830b8593275db40.pdf

 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1410 z późn. zm..) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508

 

Ustawaz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016, poz. 666 z późn. zm .)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083

 

Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010, Nr 182 poz. 1228 z późn. zm.) http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852, z późn. zm.) art. 21a i art. 24 [równoważność stopni naukowych]

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji  stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011, Nr 179 poz. 1067).

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/5175fd03-35b6-437f-95b5-aaccf23790d0

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej( Dz.U 2013.poz.1571. z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz.121. z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z  2016, poz. 372).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U 2015  poz.  581z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 361  z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380,                z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040190177

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., , poz. 1144, z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych

i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1405).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061901405

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz.U.2003. Nr  153, poz. 1503 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolty: Dz.U.2016. poz.  3)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010, nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228

 

Ustawa 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1402 z późn. -zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011281402

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1126)

 http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015 poz. 2015)-  wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/a37ce3cfedb79b7b2f1a94be5ca18b8b.pdf

 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym

http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-przyznawania-kategorii-naukowej-jednostkom-naukowym.html

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1852 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595

 

Zbiór Zasad Etyki Pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach niebędących nauczycielami akademickimi (Załącznik do Zarządzenia nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 czerwca 2012 r. Zbiór Zasad Etyki Pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  niebędących nauczycielami akademickimi, Zbiór zasad)

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-462012

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. 2006, nr 190, poz. 1405)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061901405

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.