facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wewnętrzne akty prawne

§ 4 Rozdział I . Zadania i podstawy działania Uniwersytetu  

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

„Uniwersytet w swej działalności kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych, wolności twórczości artystycznej oraz poszanowania odrębności poglądów”.

 

MISJA UŚ

http://bip.us.edu.pl/misja-uniwersytetu-slaskiego

Uniwersytet ma za zadanie prowadzenie badań naukowych i tworzenie nowych form opisu świata oraz poszukiwania praw i prawidłowości nim rządzących. Zasadą kształtującą działanie Uniwersytetu jest dążenie do ciągłego otwierania nowych horyzontów poznawczych. W tym sensie praca naukowa nigdy nie osiąga efektów końcowych takich, które zamykałyby konieczność stawiania dalszych pytań; nauczyciel jest ciągle doskonalącym swoją refleksję adeptem myśli i wiedzy, a tym samym Opiekunem i Mistrzem studenta znajdującego się na początku swojej przygody poznawczej. Uniwersytet opiera swą działalność poznawczą na dążeniu do Prawdy, oświetlaniu jej z rozmaitych punktów widzenia z pełnym poszanowaniem odrębności postaw ideowych i metodologicznych. Uniwersytet Śląski będzie zwiększał nacisk na doskonalenie pracy badawczej nie tylko jako celu samego w sobie, lecz także jako niezbędnego elementu wysokiej jakości procesu dydaktycznego w przekonaniu, iż Uniwersytet to wielki wysiłek myślenia                          i uprawiania nauki w obecności i przy współudziale studenta.

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozdział XXV kryteria kwialifikacyjne. [Nauczycielem akademickim może zostać osoba o nienagannej postawie etycznej].

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji (załącznik do uchwały nr 430 Senatu Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach z dnia 24 marca 2015 r.)

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-4302015

 

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych, z późn zm. (80/2013)

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-582011

 

Zarządzenie nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-802013

 

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz określenia progu wartości aparatury naukowo-badawczej poddanej obowiązkowi prowadzenia dziennika czasu pracy.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-722015

 

 

Zarządzenie Nr 32/96 z dnia 27 listopada 1996 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim. (rozdział II Obowiązki pracowników) http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2014033100.pdf

„Pracownik jest zobowiązany bez względu na zajmowane stanowisko: rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę określoną w umowie o pracę lub przepisach prawnych regulujących treść jego stosunku pracy”

 

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej oraz monitorowania stanu realizacji zadań finansowanych z tych środków.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-32013

 

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lutego 2013 r. Rektora UŚ w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania usług badawczych zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-352013

 

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych na naukę.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-22014

 

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-562015

 

Strefa Naukowca to miejsce, w którym pracownik naukowy UŚ znajdzie przydatne informacje na temat m.in. zasad finansowania nauki, urlopów I nagród, procedur awansowych, konkursów na projekty, również formularze, instrukcje, akty prawne.

http://pracownik.us.edu.pl/strefa-naukowca

 

Komisja Etyki Badań Naukowych (Instytut Psychologii)

 http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=26315

 

Statut UŚ Rozdział XXV+ §§§ 145 i 146 oraz 226,227, 227a 

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Zarządzenie nr 18 z dnia 19 marca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia „Obiegu dokumentów dla projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-182012

 

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-562015

 

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej oraz monitorowania stanu realizacji zadań finansowanych z tych środków.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-32013

 

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-112015

 

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1432015

Zarządzenie nr 21 Rektora z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-212007

 

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach".

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-382013

 

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Śląskim.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1132011

 

Zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) finansowo-księgowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1882012

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zał. do uchwały nr 431Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 marca 2015 r.)

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-4312015

 

Zarządzenie nr  9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach" wraz z załącznikami.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-92016

 

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji i procedur bezpiecznej pracy ze szkodliwym czynnikiem biologicznym.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-452011

 

Zarządzenie nr 43 z dnia 29 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie warunków i trybu przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz200743.pdf

 

MISJA UŚ: Uniwersytet uczestniczy w nauce światowej i sprzyja równoprawnym kontaktom i wymianom naukowym. Wyniki badań winny być upowszechniane drogą publikacji naukowych i chronione, jako dziedzictwo kultury w bibliotekach uniwersyteckich. Uniwersytet Śląski szczyci się z obecności w jego murach przedstawicieli sztuki i uznaje, że ich dzieła winny znaleźć kontakt z odbiorcą w uniwersyteckich galeriach, salach kinowych i koncertowych.

http://bip.us.edu.pl/misja-uniwersytetu-slaskiego

 

Zarzadzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-442014

 

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Śląskim.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-12008

 

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu śląskiegow Katowicach z dnia 14 licpa 2011 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Śląskiego.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-532011

 

Zarządzenie nr 182 Rektora Uniwersytetu śląskiego w Katowicach z dnia 22 listopada 2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opracowania systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Śląskiego.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1822012

 

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu śląskiegow Katowicach z dnia 29 stycznia 2014r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opracowania systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Śląskiego.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-82014

 

MISJA UŚ:  Uniwersytet Śląski postrzega się również jako miejsce spotkań i wymiany myśli wszystkich kręgów naukowych i twórczych Regionu, zabiegając o to, by Uniwersytet był częścią szeroko rozumianego "środowiska innowacyjnego" pracującego na rzecz diagnozowania i rozwiązywania problemów Regionu przechodzącego niezwykle trudny proces restrukturyzacji technologicznej, społecznej i edukacyjnej. W ten sposób Uniwersytet służy interesom lokalnych społeczności, pomagając im rozpoznać i opisać ich odrębne cechy i problemy, a jednocześnie - poprzez globalny charakter swojej analizy - umożliwiając im spojrzenie na własne dylematy z perspektywy europejskiej i światowej naukowej refleksji.

http://bip.us.edu.pl/misja-uniwersytetu-slaskiego

Regulamin pracy w Uniwersytecie Śląskim. Rozdział III a § 10 pkt 11 i 12 http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2014033100.pdf

oraz zał. nr 1 do regulaminu. Przepisy o równym traktowaniu kobiet I mężczyzn w zatrudnieniu.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2014033101.pdf

Umowy o pracę i informacje wydawane na podstawie art. 29 § 3 kodeksu pracy.

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozdział XXVIII. Okresowe oceny nauczycieli akademickich.

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Karta oceny pracy nauczyciela akademickiego – zał. do zarządzenia Rektora nr 135 Rektora Uniwersytetu   Ślaskiego w Katowicach z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru karty oceny pracy nauczyciela akademickiego

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1352013

 

Wzór ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego zał. do ząrządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20158501.pdf

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozdział XXV.  Kryteria kwalifikacyjne. Rozdział XXVI. Postępowanie konkursowe, § 163 – skład komisji konkursowej, §§ 164 i 165 - czynności komisji konkursowej, §§ 166 i 170 – rozstrzygnięcie konkursu.

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozdział XXV.  Kryteria kwalifikacyjne, rozdział XXVI postępowanie konkursowe http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozdział XXV.  Kryteria kwalifikacyjne. § 152 ust. 3 i 4

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł szósty. Pracownicy.

Rozdział XXIV. Nawiązanie stosunku pracy § 145

Rozdział XXV. Kryteria kwalifikacyjne §§ 154, 155, 156 , Tytuł dziewiąty. Przepisy przejściowe i końcowe.   § 225, 226, 227, 227a

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Regulamin Pracy w Uniwersytecie Śląskim.

  1. Rozdział IX. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2014033100.pdf

 

  1. Zał. nr 2 do Regulaminu Pracy UŚ

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2014033102.pdf

 

Zarządzenie nr 57/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wydawania pracownikom napojów chłodzących.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz200257.pdf

 

Zarządzenie nr 14/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-142000

 

Zarządzenie nr 56/2002 z dnia 30 lipca 2002 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz200256.pdf

Zarządzenie nr 65/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. Rektora U. Śl. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-652009

 

Zarządzenie nr 45/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji i procedur bezpiecznej pracy ze szkodliwym czynnikiem biologicznym.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-452011

 

Zarządzenie nr 43 z dnia 29 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w sprawie warunków i trybu przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz200743.pdf

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł szósty. Pracownicy. Rozdział XXIV. Nawiązanie stosunku pracy, §§ 141 – 147

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Uchwała nr 430 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchw2015430.pdf

 

Zarządzenie nr 14 z dnia 19 marca 2007 r. Rektora UŚ w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych. http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-142007

 

Uchwała nr 69 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachz dnia 7 grudnia 2010 r.  w sprawie podziału wynagrodzenia zasadniczego z tytułu korzystania przez nauczycieli akademickich z praw autorskich przy wykonywaniu obowiązków obejmujących prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach stosunku pracy (z późn.zm.)

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-692010

 

Zarządzenie 121 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 lipca 2015 r.  w sprawie wysokości maksymalnych stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. z późn.zm.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1212015

 

Obwieszczenie  z dnia 31.03.2014r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim z z późn.zm.

http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-pracy

Zarządzenie 47/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. Rektora UŚ szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-472008

 

Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 27 marca 2009 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmiany zasad premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z późn.zm.)

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-202009

 

Zarządzenie nr 95/2003 z 22 grudnia  2003 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni oraz zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w Uczelni (z późn.zm.)

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-952003

 

Zarządzenie nr 16 z dnia 23 marca  2007 Rektora Uniwersytetu w sprawie zasad przyznawania pracownikom UŚ dodatków specjalnych.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-162007

Zarządzenie nr 29/2009  z dnia 27 kwietnia 2009 r.  Rektora Uniwersytetu w sprawie stosowania procedury udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim. http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-292009

 

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach z dnia 29 lipca  2015 r. w sprawie „Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” tekst jednolity z późn.zm.

http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-zfss

 

Uchwała nr 112 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

 http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1122008

 

Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych - http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-262015

 

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachz dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania”.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1092014

 

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012–2020 - http://bip.us.edu.pl/strategia-rozwoju-uniwersytetu-slaskiego-w-katowicach

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Mobilność w ocenach pracownika: Statut § 179

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Zarządzenie nr 135 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru karty oceny pracy nauczyciela akademickiego http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1352013

 

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-4302015

 

SIEĆ -Ochrona własności intelektualnej: Rektor Uniwersytetu Śląskiego i Administrator Uczelnianej Sieci Komputerowej przekazują do wiadomości społeczności akademickiej treść listów otrzymanych od Związku Producentów Audio Video oraz Koalicji Antypirackiej, zawiązanej przez instytucje zainteresowane ochroną własności intelektualnej. Administrator USK uprzejmie informuje, że będzie podejmował wszystkie niezbędne czynności, aby w USK USNET nie dochodziło do naruszenia praw własności intelektualnej. Administrator USK przypomina, że zgodnie z Regulaminem USK USNET administratorzy i użytkownicy sieci uczelni ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje działania.

http://usnet.us.edu.pl/siec/ochrona-wlasnosci-intelektualnej/

 

Misja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

http://bip.us.edu.pl/misja-uniwersytetu-slaskiego
„Uniwersytet jako społeczność studentów i nauczycieli/badaczy (universitas magistrorum et studentium) działa w przekonaniu, iż warunkiem dobrej pracy i dobrych efektów dydaktycznych jest wysiłek włożony w formowanie twórczej postawy wobec rzeczywistości. Zadaniem zajęć dydaktycznych jest wyzwolenie umiejętności stawiania pytań i następnie wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Im bliżej odpowiedź owa związana jest z samodzielną refleksją studenta, tym bardziej spełniona zostaje misja Uniwersytetu, którego zadaniem jest stworzenie studentom jak najdogodniejszych warunków zdobywania wiedzy w kontakcie z profesorami i innymi pracownikami nauki. Sprzyja temu powoływanie do istnienia nowych, bardziej elastycznych programów nauczania, a także sposobności łączenia kilku kierunków studiów. Programy studiów winny obejmować najrozmaitsze i zróżnicowane możliwości zdobywania wiedzy stosownie do zapotrzebowania na rynku pracy, lecz także powinny kształtować poczucie elastyczności intelektualnej i zawodowej w połączeniu z otwartością na konieczność nieustannego kształcenia i gotowość do przekwalifikowywania się lub poszerzania wiedzy w zależności od życiowego lub zawodowego kontekstu.”

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, § 191:

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego


Regulamin Pracy w Uniwersytecie Śląskim, § 11:

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2014033100.pdf


Uchwała nr 141 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych, § 1. http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1412013

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł szósty. Pracownicy. Rozdział XXXI. Tryb powoływania uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

Rozporządzenie MNiSW z dnia  17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjasniajacego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001430

 

Misja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: http://bip.us.edu.pl/misja-uniwersytetu-slaskiego

 

„Uniwersytet jest swoistym zobowiązaniem moralnym wobec pokoleń współtworzących historię narodu i świata, dzięki któremu przeszłe bogactwo wiedzy rozwijane jest w nowych badaniach, potrzeby jednostek znajdują wyraz w działaniach służących całej społeczności akademickiej, a jakość kształcenia jest przedmiotem szczególnej troski. Uniwersytet jako wspólnota uczonych i studentów widzi swe powołanie nie tylko w przekazywaniu informacji niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym studenta, ale przede wszystkim w odkrywaniu zdolności adepta wiedzy, w otwieraniu przed nim perspektyw poznawczych, w które zechce wkroczyć niezależnie, jako człowiek myślący, z troską i uwagą uczestniczący w wydarzeniach codziennej rzeczywistości. Za pośrednictwem nauki Uniwersytet troszczy się o kształcenie Osoby studenta.

(…)

W swojej misji kształcenia nauczyciel wyraża nie tylko chęć przekazywania i formowania wiedzy, lecz przede wszystkim zgłasza gotowość do komunikowania się z drugim człowiekiem.

Podtrzymywanie i pogłębianie życzliwości tego kontaktu nie tylko w relacji Nauczyciel - Student, lecz także Uczony - Administrator jest jednym z naczelnych zadań Uniwersytetu.

Obowiązek ten jest szczególnie wart przypomnienia, gdy badania naukowe polegają coraz częściej na trudnej umiejętności korzystania ze skomplikowanych a najczęściej bezosobowych technik informatycznych; opowiadając się z całą mocą za ich upowszechnianiem i doskonaleniem, podkreślamy jednocześnie odpowiedzialność Uniwersytetu za ludzki wymiar nauki. Zmagając się z problemem stanowiącym przedmiot badań i usiłując z wielkim trudem opisać go Drugiemu, dostrzegamy walor myśli jako pracy, której wysiłek jest ukierunkowany na unikanie banału gotowych rozwiązań.

Ostatecznym powołaniem edukacji uniwersyteckiej jest otworzyć się na wartość każdego poszczególnego człowieka nie rezygnując z podjęcia wyzwania zwiększonych potrzeb edukacyjnych społeczeństwa. Przy ich zaspokajaniu Uniwersytet musi zachować najdalej posuniętą troskę o zachowanie jak najlepszej jakości badań i nauczania.”

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, przyjętym na mocy uchwały nr 129 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.)

http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-studiow-doktoranckich-2012

 

Bezpłatne postępowania awansowe - Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-232013

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł szósty. Pracownicy. Rozdział XXX. Szczególne prawa i obowiązki pracowników, § 194 [płatny i bezpłatny urlop dla celów naukowych]

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł szósty. Pracownicy. Rozdział XXX. Szczególne prawa i obowiązki pracowników, § 194 [płatny i bezpłatny urlop dla celów naukowych] § 195 [ płatny urlop na przygotowanie rozprawy dotorskiej]

http://bip.us.edu.pl/statut-uniwersytetu-slaskiego

 

Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201526.pdf

Płatny urlop dla celów naukowych (raz na siedem lat)

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw - art. 1 z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) pkt. 90: Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2085_u.htm

 

 

„Uniwersytet jest swoistym zobowiązaniem moralnym wobec pokoleń współtworzących historię narodu i świata, dzięki któremu przeszłe bogactwo wiedzy rozwijane jest w nowych badaniach, potrzeby jednostek znajdują wyraz w działaniach służących całej społeczności akademickiej, a jakość kształcenia jest przedmiotem szczególnej troski. Uniwersytet jako wspólnota uczonych i studentów widzi swe powołanie nie tylko w przekazywaniu informacji niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym studenta, ale przede wszystkim w odkrywaniu zdolności adepta wiedzy, w otwieraniu przed nim perspektyw poznawczych, w które zechce wkroczyć niezależnie, jako człowiek myślący, z troską i uwagą uczestniczący w wydarzeniach codziennej rzeczywistości. Za pośrednictwem nauki Uniwersytet troszczy się o kształcenie Osoby studenta.

(…)

W swojej misji kształcenia nauczyciel wyraża nie tylko chęć przekazywania i formowania wiedzy, lecz przede wszystkim zgłasza gotowość do komunikowania się z drugim człowiekiem. Podtrzymywanie i pogłębianie życzliwości tego kontaktu nie tylko w relacji Nauczyciel - Student, lecz także Uczony - Administrator jest jednym z naczelnych zadań Uniwersytetu.

Obowiązek ten jest szczególnie wart przypomnienia, gdy badania naukowe polegają coraz częściej na trudnej umiejętności korzystania ze skomplikowanych a najczęściej bezosobowych technik informatycznych; opowiadając się z całą mocą za ich upowszechnianiem i doskonaleniem, podkreślamy jednocześnie odpowiedzialność Uniwersytetu za ludzki wymiar nauki. Zmagając się z problemem stanowiącym przedmiot badań i usiłując z wielkim trudem opisać go Drugiemu, dostrzegamy walor myśli jako pracy, której wysiłek jest ukierunkowany na unikanie banału gotowych rozwiązań.

Ostatecznym powołaniem edukacji uniwersyteckiej jest otworzyć się na wartość każdego poszczególnego człowieka nie rezygnując z podjęcia wyzwania zwiększonych potrzeb edukacyjnych społeczeństwa. Przy ich zaspokajaniu Uniwersytet musi zachować najdalej posuniętą troskę o zachowanie jak najlepszej jakości badań i nauczania.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.