facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O Karcie i Kodeksie

KARTA określa prawa i obowiązki naukowców, instytucji ich zatrudniających oraz organizacji finansujących badania naukowe. Znajdują się w niej zapisy dotyczące m. in. oferowanych warunków pracy, rozwoju kariery naukowej oraz mobilności międzynarodowej.

KODEKS opisuje zasady zgodnie z którymi należy rekrutować naukowców, zapewniające równe traktowanie wszystkich badaczy w Europie. Mówi o przejrzystym informowaniu o procedurach konkursowych, zapewnieniu możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, pojawia się zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Historia

 • 2000 – przyjęcie koncepcji utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej na lizbońskim szczycie Rady Europejskiej
 • 2003 – poruszenie przez Radę Europejską kwestii związanych z zawodem i karierą naukowców na terenie EPB
 • 11.03.2005 – opublikowanie przez KE Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
 • 2006 – podjęcie przez Przewodniczącego KRASP decyzji o poparciu dla Europejskiej Karty i rekomendacja podpisania Karty przez rektorów
 • kwiecień 2015 – 16 instytucji z Polski sygnatariuszami KiK
 • kwiecień 2015 – listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rektorów uczelni i kierowników jednostek naukowych, do NCN, NCBR, PAN, PKA, KEJN w sprawie wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu
 • luty 2016 – 73 instytucje z Polski sygnatariuszami KiK
 • obecnie – MNiSW, NCN i NCBR pracują nad uwzględnianiem w swoich konkursach zasad K&K
 • X-lecie wprowadzenia Karty i Kodeksu 
  3 marca 2015 r., Bruksela – A decade of fostering attractive research careers – 10th anniversary of Charter and Code Nagrodę HR Excellence in Research otrzymało pierwszych 200 dziekanów i rektorów uniwersytetów oraz dyrektorów instytutów badawczych, którzy wdrożyli Kartę i Kodeks.

 

Cele wprowadzenia zapisów Karty i Kodeksu

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: euraxess.ec.europa.eu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.