facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejska Karta Naukowca

19 maja 2017 roku Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu Uniwersytetowi Śląskiemu prawa do korzystania z logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”. Tym samym uczelnia znalazła się w gronie ponad 40 instytucji w Polsce, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii „Human Resources Strategy for Researchers” nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Działania Komisji Europejskiej przybliżają dwa dokumenty:

 • EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA, która określa prawa i obowiązki naukowców, instytucji ich zatrudniających oraz organizacji finansujących badania naukowe. Znajdują się w niej zapisy dotyczące m.in. oferowanych warunków pracy, rozwoju kariery naukowej oraz mobilności międzynarodowej. Poniższa tabela zestawia wymagania obowiązujące wszystkie strony;
   
 • KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH opisującym zasady, zgodnie z którymi należy rekrutować naukowców, zapewniające równe traktowanie wszystkich badaczy w Europie. Mówi o przejrzystym informowaniu o procedurach konkursowych, zapewnieniu możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, pojawia się zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język. 

EKN – ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców

EKN – ogólne zasady i wymagania obowiązujące praco- i grantodawców

Ogólne zasady i wymagania Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 • Wolność badań naukowych
 • Zasady etyczne
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Profesjonalne podejście
 • Zobowiązania wynikające z umowy lub przepisów
 • Odpowiedzialność
 • Zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych
 • Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników
 • Zaangażowanie społeczne
 • Relacje z opiekunem naukowym
 • Nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania
 • Kontynuacja rozwoju zawodowego

 

 • Uznanie zawodu
 • Zasada niedyskryminacji
 • Środowisko badań naukowych
 • Warunki pracy
 • Stabilizacja oraz stałe zatrudnienie
 • Finansowanie i wynagrodzenie
 • Równowaga płci
 • Rozwój kariery zawodowej
 • Wartość mobilności
 • Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego
 • Dostęp do doradztwa zawodowego
 • Prawa własności intelektualnej
 • Współautorstwo
 • Opieka naukowa
 • Nauczanie
 • Systemy oceny pracowników
 • Skargi/apelacje
 • Wpływ na organy decyzyjne
 • Rekrutacja
 • Rekrutacja
 • Dobór kadr
 • Przejrzystość
 • Ocena zasług
 • Odstępstwa od porządku chronologicznego życiorysów
 • Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności
 • Uznawanie kwalifikacji
 • Staż pracy
 • Stanowiska dla pracowników ze stopniem doktora

 

 

Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające zasady Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji, a także promuje te instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Uniwersytet Śląski spełnił wymagania stawiane instytucjom w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wyróżnione instytucje podlegają kontroli Komisji Europejskiej pod względem oceny postępu i efektów wdrażania tych zasad.

 

Jakie korzyści płyną dla uczelni z posiadania logo HR?

 • prestiż i wyróżnienie uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne europejskimi standardami,
 • znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na uczelni stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i stosującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników,
 • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji,
 • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • premiowanie jednostki naukowej w konkursach i programach finansowania nauki MNiSW,
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. przyznawał dodatkową liczbę punktów (punkt 16. ankiety – informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej lub działalności w zakresie sztuki),
 • prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

 

Przeprowadzona przez Zespół Zadaniowy Uniwersytetu Śląskiego analiza dokumentów i procedur wewnętrznych wskazała listę obszarów, które należy objąć szczególnym nadzorem i wdrożyć zalecenia Karty i Kodeksu:

 • zasady etyczne,
 • profesjonalne podejście, odpowiedzialność,
 • zobowiązania wynikające z umowy lub przepisów, nauczanie,
 • wartość mobilności,
 • systemy oceny pracowników, współautorstwo,
 • finansowanie i wynagrodzenie,
 • stabilizacja oraz stałe zatrudnienie,
 • dostęp do doradztwa zawodowego,
 • nauczanie,
 • przejrzystość.
   

W opracowanym planie działań wskazano, jakie dokładnie działania zostaną podjęte oraz w jakim terminie, a także kto będzie za ich wdrożenie odpowiadać. Monitoring efektów wdrożenia powyższych zaleceń odbywać będzie się dwustopniowo:

 1. WŁASNA OCENA EFEKTÓW wdrożenia planu działania po upływie 2 lat, w następstwie której konieczne będzie złożenie do Komisji Europejskiej krótkiej informacji o osiągniętych wynikach;
 2. ANALIZA ZEWNĘTRZNA po upływie 4 lat, jej wyniki warunkują zachowanie prawa do korzystania z logo lub jego utratę. Po jej dokonaniu raport z wdrożenia zostanie oceniony przez panel niezależnych ekspertów. Efektem będzie odnowienie lub odebranie logo przez Komisję Europejską.
   

 

Przydatne linki:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.